ਸਿਹਤ

ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਤਣਾਉ-ਭਰਪੂਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਂ।