ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੀਡਬੈਕ InMyLanguage.org website ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ:

- ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ

- ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Settlement.Org Discussion Forum ਨੂੰ ਦੇਖੋ।